• Boerengehucht met molen
  • Dirk Oudes door Wim Koster
  • Dirk Oudes De dametjes
  • Dirk Oudes Vlaggende boer met koeien
  • Jaap aan het werk
  • Jaap Oudes
  • Paar
  • 1017390
  • untitled23
  • untitled3
  • untitled5
Algmene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument (U): de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Stichting Dirk en Jaap Oudes
Gevestigd in Mierlo
Postadres: Leijparkweg 53, 5022AB Tilburg
KvK : KvK 17153889
Btw-identificatienummer:NL8133.41.206 BO1
Telefoonnummer: 0651031925
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.dirkenjaapoudes.nl

Stichting Dirk en Jaap Oudes is een non-profit instelling zonder winstoogmerk. Alle verdiende gelden komen ten bate van de door de Stichting Dirk en Jaap Oudes georganiseerde, activiteiten, publicaties, informatievoorziening, onderhoud website en aan alle algemene zaken noodzakelijk om te functioneren.
Stichting Dirk en Jaap Oudes is dan ook genoodzaakt om verzendkosten te vragen voor verzending en eventuele retouren. Stichting Dirk en Jaap Oudes streeft ernaar dit voor u zo laag mogelijk te houden.
Heeft u een bestelling van producten met afwijkende verzenddata dan zal de Stichting Dirk en Jaap Oudes uw bestelling verzenden in 1 pakket als alle producten verzend kunnen worden, mits u anders aangeeft.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stichting Dirk en Jaap Oudes en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Stichting Dirk en Jaap Oudes en u.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, gaat Stichting Dirk en Jaap Oudes ervan uit dat de tekst van deze algemene voorwaarden door u gelezen is en akkoord bevonden is. Deze is beschikbaar op de website. U kunt een aanvraag doen voor toezending van deze algemene voorwaarden of herroepingsformulier.

Artikel 4 - Het aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de u mogelijk te maken. Als Stichting Dirk en Jaap Oudes gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Stichting Dirk en Jaap Oudes niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Indien de u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stichting Dirk en Jaap Oudes langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Stichting Dirk en Jaap Oudes is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.

3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Stichting Dirk en Jaap Oudes passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Dit geldt ook als u elektronisch kan betalen.

4.Stichting Dirk en Jaap Oudes kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of u aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Stichting Dirk en Jaap Oudes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze bepaling is niet geldig voor bestellingen waar directe betaling of vooruitbetaling wordt gevraagd.

Stichting Dirk en Jaap Oudes zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud u attenderen op de geldende voorwaarden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1.U kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Stichting Dirk en Jaap Oudes mag u vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door de u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

3.Als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Stichting Dirk en Jaap Oudes mag, mits hij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

4.Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

5.U kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Stichting Dirk en Jaap Oudes mag u vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 - Verplichtingen van u tijdens de bedenktijd
1.Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

2.U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan is in lid 1.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door u en kosten daarvan
1.Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van een email met onderwerp “herroeping”, vermelding van de gegevens van het product, bestelnummer en uw gegevens aan Stichting Dirk en Jaap Oudes Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Of download het herroepingsformulier hier en stuurt u dat mee met uw retour.

2.Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt u het/de product(en) terug met ingevuld herroepingsformulier, of overhandigt u dit aan (een gemachtigde van) Stichting Dirk en Jaap Oudes. Dit hoeft niet als Stichting Dirk en Jaap Oudes heeft aangeboden het/de product(en) zelf af te halen (door een gemachtigde). U heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als u het/de product(en) terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

U zendt het/de product(en) terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Stichting Dirk en Jaap Oudes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u. Wij raden aan het verzendbewijs met track & trace goed te bewaren. Stichting Dirk en Jaap Oudes is niet verantwoordelijk als het retourpakket niet bij ons aankomt.

U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het/de product(en).

Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van Stichting Dirk en Jaap Oudes bij herroeping
Na melding van herroeping door u op elektronische wijze stuurt Stichting Dirk en Jaap Oudes na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Stichting Dirk en Jaap Oudes zal binnen 14 dagen de retourbetaling na ontvangst van het/de geretourneerde product(en) aan u terugbetalen of als u heeft aangetoond dat u het/de product(en) heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Tenzij Stichting Dirk en Jaap Oudes aanbiedt het retour zelf af te halen, mag Stichting Dirk en jaap Oudes wachten met terugbetalen tot het retour is ontvangen. Daarna zal binnen 14 dagen de retourbetaling worden gedaan.

Retourbedrag is het oorspronkelijke aankoopbedrag inclusief normale verzendkosten. Als u een of meer producten uit de bestelling houdt ontvangt u alleen het aankoopbedrag van geretourneerde product terug.

Stichting Dirk en Jaap Oudes gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u (er worden geen bankkosten in rekening gebracht).

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Stichting Dirk en Jaap Oudes kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit zal door Stichting Dirk en Jaap Oudes voor het aangaan van een overeenkomst gemeld worden.

Artikel 11 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst
Stichting Dirk en Jaap Oudes staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Stichting Dirk en Jaap Oudes er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1.Stichting Dirk en Jaap Oudes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Stichting Dirk en Jaap Oudes kenbaar heeft gemaakt.

3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Stichting Dirk en Jaap Oudes geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, normaliter 3-6 werkdagen na ontvangst, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Na ontbinding conform lid 3zal Stichting Dirk en Jaap Oudes het bedrag dat u heeft betaald terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tijdens het verzendproces berust bij Stichting Dirk en Jaap Oudes tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Schade wordt alleen behandeld als ook het bestelde product tijdens het verzendproces is beschadigd, niet alleen de verpakking. In geval van schade zal u dit via een email melden met bijgevoegd foto’s van het beschadigde product Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 15 - Betaling
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door u bestelde producten en eventuele verzendkosten met Ideal, vooruitbetaling (binnen 14 dagen) te worden voldaan voordat Stichting Dirk en Jaap Oudes de bestelling afhandelt. Ontvangt de Stichting geen vooruitbetaling binnen 14 dagen dan neemt de Stichting aan dat de bestelling is geannuleerd.

U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Stichting Dirk en Jaap Oudes te melden.

Artikel 16 - Klachtenregeling
Heeft u een klachten dan streeft Stichting Dirk en Jaap Oudes ernaar binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst u te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, of tijdens vakantieperioden zal Stichting Dirk en Jaap Oudes u binnen de termijn van 14 dagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

U dient Stichting Dirk en Jaap Oudes in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen Stichting Dirk en Jaap Oudes en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn en zullen schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdra


Disclaimer


Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van de website dirkenjaapoudes.nl en gebruik van de daarop te raadplegen informatie worden in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere bezoeker. Stichting Dirk en Jaap Oudes kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen.

Aansprakelijkheid
Deze site van Stichting Dirk en Jaap Oudes, www.dirkenjaapoudes.nl is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Stichting Dirk en Jaap Oudes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Deze site bevat links naar andere internetsites. Stichting Dirk en Jaap Oudes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, de inhoud van de informatie op, of voor de gevolgen van het gebruik van aan deze site gelinkte internetsites van derden. Stichting Dirk en Jaap Oudes garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Stichting Dirk en Jaap Oudes worden verveelvoudigd, gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele kopie ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.
Teksten en foto's mogen alleen worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt met voorafgaande toestemming van Stichting Dirk en Jaap Oudes en rechthebbenden.

Gebruikte foto’s en tekeningen
De Stichting Dirk en Jaap Oudes heeft haar uiterste best gedaan rechthebbenden van fotomateriaal, tekeningen en overige afbeeldingen te achterhalen en afspraken mee te maken, voor zover het materiaal niet vrij van rechten is of eigendom van de Stichting Dirk en Jaap Oudes. Mocht u menen rechthebbende te zijn van gepubliceerd materiaal en er zijn geen afspraken met u gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij daarover een afspraak kunnen maken.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van de inhoud van deze website?
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.